Avtalevilkår SEAT Frii

Andre spesielle vilkår:
Inkluderer «Frii»; 

Dette gir mulighet til å si opp avtalen skriftlig etter 31 dager, med 1 mnd oppsigelsestid. Kunde er da ikke ansvarlig for å dekke tap i henhold til §12b) og c). Overkjørte kilometer og unormal slitasje ved innlevering reguleres som normalt av §10. Avtalen er basert på flytende rente.

Privatleasing Avtalevilkår Volkswagen Møller Bilfinans

§ 1. Avtalens varighet

Avtalen løper i en leieperiode som angitt på forsiden og opphører uten oppsigelse ved leieperiodens utløp. Leieperioden starter ved levering av bilen. Oppsigelse fra Leietaker må skje skriftlig og kan tidligst skje etter 6 - seks - måneder, og da med 1 - én - måneds oppsigelsesfrist, med mindre Leietaker dør eller rammes av uforutsette, alvorlige helsemessige forhold som gjør det umulig eller svært vanskelig for Leietaker å nyttiggjøre seg av leieforholdet. Utleier kan si opp/heve avtalen iht. § 12. Oppgjør om avtalen opphører eller sies opp før leieperiodens utløp reguleres også av § 12.

§ 2. Betalingsbetingelser, leiebeløp m.v.

Leiebeløp og andre betalingsforpliktelser etter avtalen forfaller til betaling forskuddsvis med mindre annet er angitt på forsiden. Leie for perioden regnes fra levering av bilen. Engangsleie betales forskuddsvis ved levering av bilen og denne refunderes ikke. Dersom bilen er en personbil og leieperioden er mindre enn "bindingstiden" i § 9-6 i merverdiavgiftsloven (p.t. 48 mnd.), så vil leiebeløpet inneholde mva.-korreksjon som utleier må foreta overfor staten. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende satser. Levering, transport m.v. av bilen skjer for Leietakers regning og risiko. Unnlater Leietaker å avhente eller motta bilen, er han ansvarlig for det tap utleier og/eller leverandør måtte lide som følge av dette (ref. § 7). Utleier foretar øreavrunding til nærmeste hele krone på totalbeløpet til alle fakturaer som utstedes til Leietaker.

Elbil og mva.-fritak

Ved leasing/langtidsleie av el-bil: Fra 01.07.2015 er det gitt mva.-fritak på leasing/leie av el-biler. Dette gjelder ikke for avgifter, service mv. 

Fritaket gjelder således kun leien, og kun leie for bilen og utstyr til bilen som ellers er fritatt for mva. ved salg sammen med bilen. Mva. vil derfor påløpe for andre ytelser og regninger fra Utleiers side, selv om de er en del av leiefakturaene. Fritaket forutsetter en p.t. minste leietid på 30 dager. Ved ev. kortere leietid enn dette, uansett grunn, må Leietaker derfor likevel betale mva. på leiene. Myndighetene har varslet at mva.-fritak for el-biler trolig vil bli avviklet 01.01.2020. Om og så snart avvikling av fritaket trer i kraft vil Leietaker være ansvarlig for mva. som da må tillegges leiebeløp mv, også om avviklingen finner sted på et tidligere eller senere tidspunkt enn varslet. Utleier tar ellers et generelt forbehold om å tillegge mva. på leien mv. som følge av at reglene og/eller fortolkning av reglene skulle endres.

§ 3. Leieregulering

Ved endringer i det alminnelige rentenivået eller på Utleiers innlån, kan Utleier med 6 - seks - ukers varsel endre leien opp eller ned.

Renteendringen vil være lik for øvrige privatleasing- kontrakter og for øvrige sammenlignbare lånekontrakter inngått i samme periode. Samme regulering vil gjelde for eventuelle kampanjeprodukter. Renten kan ikke på noe tidspunkt settes lavere enn 0 % p.a. Ved rentealternativet Fast, se forsiden, vil leien være fast i perioden. Om Avtalen sies opp eller heves har Utleier rett til å kreve dekning for evt. overkurs, men med ev. begrensning iht. § 12 b). Leietaker har ikke krav på evt. rentegevinst som Utleier måtte oppnå.

Leien kan ellers uansett økes av Utleier om offentlige reguleringer skjer, og hvor dette medfører økte kostnader for Utleier tilknyttet billeasing-/billeieproduktet. Økning vil imidlertid ikke skje hvor slike offentlige reguleringer, enkeltvis eller samlet over tid, er uvesentlige. Ved endringer skal det ikke skje urimelig forskjellsbehandling mellom Utleiers leietakere. Leietakers forpliktelser består selv om det i leieperioden vedtas avgiftsreduksjon for salg av ny bil.

Utleier viderefakturerer kun avtalens inkluderte tilleggstjenester. Priser på tilleggstjenester blir innhentet fra tjenestetilbyder og lagt til leiebeløpet sammen med utleiers rentekompensasjon. Bilforsikringspremien kan endre seg etter forsikringsselskapets oppdatering av leietakers bonusnivå og / eller forsikringspremie, og Utleier vil i slike tilfeller motta informasjon fra forsikringsselskapet med ny premie og derav justere leiebeløpet tilsvarende.

§ 4. Betalinger i tillegg til leien, offentlige avgifter m.v.

I tillegg til leien skal Leietaker betale for alle driftsomkostninger ved bilen, herunder forsikring, service, vedlikehold etc. Dette gjelder også hvor slike krav er påløpt i leieperioden, men forfaller til betaling etterpå. Ved avtalens utløp, oppsigelse eller heving har utleier rett til å selge bilen.

Vederlag for evt. overkjørte km (se forsiden) betales med basis i avlesning av km-standen ved innlevering av bilen og betales ved påkrav. Ved tidligavbrudd – før utløp av ordinær leieperiode – avregnes avtalt/innkalkulert kjørelengde forholdsmessig (se § 10h). Om kilometertelleren har vært ute av drift, eller er ute av drift ved tilbakelevering, kan utleier fastsette et skjønnsmessig km-tillegg. Leiebeløp, avgifter og andre krav, omkostninger m.v. som leietaker skal betale etter avtalen vil bli tillagt merverdiavgift iht. de til enhver tid gjeldende avgiftsbestemmelser.

§ 5. Levering, undersøkelser m.v

Leietaker skal avhente eller motta bilen når den er klar for levering på avtalt/forutsatt tidspunkt, ev. etter nærmere avtale. Unnlater han dette, så er han ansvarlig for det tap utleier og/eller leverandør da måtte lide. Ved mottak av bilen skal Leietaker straks undersøke denne nøye og forsvarlig med henblikk på reklamasjon og i tilfelle konstatering av feil eller mangler, reklamere, fortrinnsvis overfor leverandør.

Med mindre Leietaker reklamerer på evt. feil eller mangler, anses han for å ha funnet bilen i kontraktsmessig stand og levert til kontraktsmessig tid, hvoretter avtalen begynner å løpe. Utleier kan kreve egen leveringsgodkjennelse signert av Leietaker. Feil, mangler eller andre innsigelser som Leietaker burde ha oppdaget, men som ikke er anmerket i denne forbindelse, kan ikke senere danne grunnlag for misligholdsbeføyelser fra Leietakers side. Dette er ikke er til hinder for at Leietaker senere kan reklamere på ev. feil og mangler i hht. til § 9 nedenfor. Unnlater Leietaker å avhente eller motta bilen, er han ansvarlig for det tap utleier og/eller leverandør måtte lide som følge av dette.

§ 6. Gebyrer

P.t. beregnes det følgende gebyrer: Termingebyr: som angitt på forsiden, samt purregebyr etter de enhver tid gjeldende satser. Gebyr for håndtering av gebyrer, bøter, kontrollavgifter, for eksempel for parkering på privat område, bompasseringsavgifter m.v. som Utleier viderefakturerer Leietaker vil det bli belastet kr 300,-. Gebyr for mislighold av forsikring, ref. § 8: Kr. 1500 pr. påbegynt måned. Dette gebyret påløper blant annet automatisk ved varsel fra Trafikkforsikringsforeningen om opphørt forsikring, selv om varselet er sendt ut ved en feil.

§ 7. Risiko

Leietaker har risikoen for bilen fra det tidspunkt denne overtas av vedkommende og helt frem til bilen er tilbakelevert. Leietakers risiko etter denne bestemmelse gjelder selv om Utleier skal tegne forsikring(er). Unnlater Leietaker å avhente eller motta bilen, så går risikoen likevel over på ham fra det tidspunkt han skulle ha avhentet eller mottatt dette. Om Utleier skal tegne forsikring, se § 8 om dette, men skulle unnlate å gjøre dette, så fritas Leietaker for risiko som ellers ville vært dekket fullt ut av denne forsikringen. Leietakers risiko etter denne bestemmelsen gjelder også for forhold som ikke dekkes av forsikring, både forsikring som er tegnet av Leietaker og/eller Utleier.

§ 8. Forsikringer m.v.

I hele avtaleperioden, inkl. evt. forlengelser, samt frem til bilen er tilbakelevert, så skal Leietaker for egen regning opprettholde nødvendige forsikringer som holder utleier skadesløs, minimum følgende: ansvarsforsikring med førerulykke, kaskoforsikring av bilen og tilleggsutstyr, bl.a. mot tyveri og skade på radio, CD-spiller etc. Leietaker skal påse at alle forsikringer gjelder uansett hvor bilen benyttes. Nødvendig dokumentasjon på dette skal medbringes i bilen, samt sendes Utleier. Etter uttrykkelig og nærmere avtale kan tegningen av forsikring gjøres av Utleier for Leietakers regning. Alle forsikringer som tegnes skal tegnes med Utleier som medforsikret/begunstiget (såkalt tredjemannsinteresse) og med minste egenandel. Utleier har for Leietakers regning rett til å tegne egne forsikringer om Leietaker ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne paragraf, men uten at dette fritar Leietaker fra de samme forpliktelsene. Leietaker har risikoen og ansvaret for enhver skade og ethvert forhold som ikke dekkes av forsikringer. Tilkommer det Leietaker erstatning fra forsikringsselskap eller andre til dekning av skader som er påført eller forårsaket av bilen, eller for tap eller kondemnasjon av bilen, skal dette tilfalle Utleier, og slik erstatning er herved pantsatt til og tiltransportert Utleier.

§ 9. Eiendomsrett, mangler, pantsettelse, bruk m.v.

Bilen er Utleiers eiendom. Bilen er innkjøpt av utleier etter leietakers ønske, behov og spesifikasjoner. I leieperioden skal Leietaker uten ugrunnet opphold reklamere ved eventuelle feil, mangler, forsinkelser m.v., fortrinnsvis overfor leverandør. Reklamasjon skal fortrinnsvis skje skriftlig. 

Enhver utbetaling som leverandør måtte gjøre i denne forbindelse skal tilkomme Utleier, som på sin side vil innrømme Leietaker tilsvarende, forholdsmessig leiereduksjon. Leietaker har ikke rett til å overdra, pantsette eller fremleie bilen. Leietaker gir utleier, og/eller den Utleier utpeker, rett til å inspisere bilen der hvor den til enhver tid måtte befinne seg. Leietaker plikter å bruke og vedlikeholde bilen forsvarlig, herunder å følge instruksjonsbok, serviceintervaller som avgitt i servicehefte (dvs. fullt service- og vedlikeholdsprogram) og evt. særskilt avtalte forpliktelser overfor leverandør. Leietaker har ansvaret for at bilen ikke overlastes eller overbelastes og at det for øvrig ikke utlånes eller benyttes til noen som ikke er kvalifisert til å bruke bilen, ei heller til billøp, fartsprøver eller andre konkurranser. Bilen må ikke bringes ut av Norge unntatt i forbindelse med ordinære ferie- og/eller arbeidsreiser og da kun til land i Europa og som er dekket av forsikringen. Leietaker skal uansett utvise særskilt aktsomhet ved bruk av bilen i utlandet, ikke minst i land i den østlige delen av Europa. Videre skal Leietaker uansett ikke la bilen bli brukt eller stående i enkeltland ut over tre uker, og skal i alle fall undersøke om det kan foreligge risiko for at bilen kan bli ansett som innført/innfortollet i aktuelle land. Om krav, avgifter etc. oppstår som følge av bilens bruk eller opphold, herunder for eventuelle krav tilknyttet innførsel/innfortolling, så skal Leietaker betale disse og ellers holde Utleier skadesløs for ethvert krav. Utlån til ansatte eller familiemedlemmer er tillatt, men kun helt korttidig, og forutsatt at forsikringen dekker slik bruk av bilen. Skjerpet aktsomhet skal utvises i den forbindelse. Bilen og/eller nøklene til denne må ellers under enhver omstendighet ikke overlates til andre, og absolutt ikke i forbindelse med en ev. salgs-/markedsføringssituasjon. Selv om slik markedsføring er akseptert av Utleier eller ei. Under enhver omstendighet må Leietaker hele tiden være med i bilen ved slik bruk. Om bilen i slik forbindelse skades, borttas, underslås eller stjeles, så har Leietaker overfor utleier et strengt og objektivt ansvar for dette. I alle forhold skal Leietaker påse at forsikringene oppfyller kravene i § 8. Leietaker har ikke rett til å omlakkere bilen, montere eller feste reklameskilt eller lign. på den eller på annen måte endre dens utseende, ei heller endre motorytelse i form av trimming/chipping e.l. Service og reparasjoner skal utføres hos leverandør eller verksted godkjent av ham. Vedlikeholdsplikten omfatter også plikt til å skifte ut slitte deler på bilen. Evt. forbedringer som foretas går vederlagsfritt over til Utleieren. Evt. offentlige pålegg må etterkommes for Leietakers regning. Leietaker er ansvarlig for å fremstille bilen for kjøretøykontroll. Med rimelig varsel kan Utleier eller leverandør kalle inn bilen minst én gang i året for kontroll og evt. nødvendige reparasjoner for Leietakers regning ved leverandør-tilknyttet verksted. Leietaker belastes ikke for kostnader for slike kontroller, med mindre det foreligger skader, bruk mv. som representerer kontraktsbrudd fra Leietakers side.

Leietaker skal for egen regning ha løpende avtale/abonnement for bompasseringer, med tilhørende brikke montert i bilen, slik at betalinger for alle bompasseringer belastes ham direkte, og ikke sendes til Utleieren. Om slike krav likevel sendes Utleier, uansett grunn, så skal Leietaker betale disse ved påkrav fra Utleier, med tillegg av gebyr som erstatning for Utleiers arbeid, ref. de følgende vilkår og § 6 ovenfor. Leietaker er overfor Utleier ansvarlig for ethvert gebyr, forelegg, kontrollavgift, bompasseringskrav eller annet vederlag som påløper som følge av bruk eller parkering av motorvognen, uavhengig av hvem som har benyttet eller parkert den, og uansett om den er benyttet eller parkert på offentlig eller privat område, og i alle tilfeller uansett hvilke innsigelser Leietaker måtte ha. Hvor slike krav rettes til Utleier så har Utleier i forhold til Leietaker rett til å betale disse, og Leietaker på sin side er forpliktet til å betale kravet til Utleier, uansett innsigelser Leietaker måtte ha overfor den som har utstedt kravet. Eget behandlingsgebyr påløper i slike saker, p.t. kr 400,-, inkl. mva. Se eget informasjonsskriv om dette, med vilkår som Leietaker ved signering av denne avtalen aksepterer.

§ 10. Tilbakelevering

Før avtalens utløp, herunder som følge av heving fra Utleier, vil Leietaker motta melding fra Utleier om hvor bilen skal innleveres. Innlevering skjer for Leietakers regning og risiko. Tilbakelevering til leverandør skal ikke skje, med mindre Utleier gir Leietaker uttrykkelig og skriftlig forhåndsinstruks om det, og Leietaker vil være ansvarlig for det tap Utleier måtte lide om dette likevel skulle skje. Leie påløper i alle fall til korrekt tilbakelevering har funnet sted. Minst fem dager før forutsatt tilbakelevering skal Leietaker ta kontakt med Utleier for å avtale de nærmere praktiske forhold omkring tilbakeleveringen. Ved tilbakelevering skal alle dokumenter som angår bilen være til stede og det skal være rengjort inn- og utvendig og være fri for Leietakers eller tredjemanns eiendom, samt fri for evt. påmontert eller påmalt navn, reklame eller lign.

Om slikt utstyr likevel befinner seg i eller på bilen, kan Utleier for Leietakers regning og risiko lagre og/eller selge dette. Leietaker har eget ansvar for å be om å få utstedt kvittering for at bilen er tilbakelevert. Leietaker vil bli belastet for tap eller kostnader tilknyttet unormal slitasje, bl.a., men ikke begrenset til, følgende:

a) Skader på eksteriør;

 • Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)
 • Frontruteskade (steinsprut eller riper) som må repareres eller som gjør at ruten må skoftes (typisk pga. skade i synsfeltet for føreren) iht. regelverket for godkjenning ved Periodisk Kjøretøykontroll.
 • Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass. Eventuelt defekte lyspærer. 
 • Antenne defekt eller brukket
 • Bulker eller riper som har skadet lakk gjennom til metall, eller hvor rust er synlig
 • Bulker som er lett synlig på 1 – 1,5 meters avstand
 • Oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig

b) Skader på interiør;

 • Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende utstyr
 • Hull eller revner i setetrekk
 • Hull eller revner i tepper
 • Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler.
 • Skader i taktrekk
 • Skitne setetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte men må renses eller skiftes.
 • Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning.

c) Skader på dekk;

 • Skader på dekk forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
 • Skader på felger/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
 • Dekkslitasje sommerdekk samt reservehjul (skal ha minimum 1,6 millimeter i mønsterdybde for å være godkjent)
 • Dekkslitasje vinterdekk (skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde for å være godkjent)

d) Skader på eventuelt annet tilleggsutstyr eller andre deler av bilen

e) Mekaniske defekter utover normal tilstand, manglende service og vedlikehold.

f) Manglende utstyr som tilhørte bilen, som f.eks. tilhengerfeste, takboks og lignende.

g) Tap som skyldes for sen innlevering, herunder vil Leietaker bli belastet for fortsatt leie, ytterligere verdireduksjon og kostnader ved innhenting av bilen.

h) Vederlag for overkjørte distanse ut over avtalte grenser (se forsiden) Ved tidligavbrudd av avtale, enten grunnet mislighold fra Leietaker og heving fra utleier, eller som følge av heving eller oppsigelse fra Leietaker, dog ikke hvor avtalen opphører i løpet av de siste seks månedene og opphøret skjer på anmodning fra gjenkjøpsgarantisten/leverandøren i forbindelse med at Leietaker forhandler med denne om ny privatleasingavtale finansiert i Volkswagen Møller Bilfinans AS, skal den avtalte totale kjørelengden over leieperioden avregnes forholdsmessig per påbegynte måned, og Leietaker belastes for eventuelle overkjørte kilometer forholdsmessig ut fra satsen som fremgår på kontraktens forside.

i) Andre utgifter som påløper som følge av bruk i strid med avtalen. Leietaker vedtar utlevering uten søksmål ved Avtalens opphør. Leietaker vedtar rett for Utleier til å avhente bilen med tilhørende dokumenter hvor den måtte være å finne.

§ 11. Skade og ansvar

Leietaker skal holde Utleier skadesløs for tap av bilen, samt skade eller unormal slitasje på dette eller skade som bilen måtte forårsake på personer eller ting, uavhengig av om tapet eller skaden skyldes Leietaker. Leietaker skal straks skriftlig varsle Utleier om slikt tap eller slik skade oppstår og bidra til sakens opplysning. Finner Utleier at bilen skal repareres, skal Leietaker besørge dette gjort. Leietaker plikter å betale løpende leie også for den tid bilen er helt eller delvis ute av drift. Utleier er ikke forpliktet til å stille erstatningsbil til disposisjon.

§ 12. Førtidig forfall

Hvis Leietaker ikke betaler de beløp han skal til fastsatt tid eller på annen måte vesentlig misligholder noen av sine forpliktelser etter eller i medhold av denne avtale eller andre avtaler han har med Utleier, har Utleier rett til å si opp avtalen (heve avtalen) med øyeblikkelig virkning.

Det samme gjelder om Leietaker har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om forhold av betydning for innvilgelsen av avtalen, om Leietaker går konkurs, dør, blir utsatt for rettslig inkassomessig pågang fra andre, opptrer illojalt overfor Utleier eller leverandør, eller om Leietakers økonomiske stilling blir vesentlig svakere enn hva den var ved avtalens inngåelse. Heving kan videre skje om Leietakers opptreden kan påvirke Utleiers rettigheter til bilen. Ved eventuell heving eller Leietakers oppsigelse, jfr. § 1, er Leietaker forpliktet til å betale summen av følgende beløp til Utleier:

a) a) Alle forfalte ubetalte leieterminer og sidekrav som springer ut av denne avtale med tillegg av avgifter og drifts- og serviceutgifter.

Dette gjelder også vederlag for bruk som oppstår etter at avtalen er opphørt, men før bilen er levert tilbake som bestemt i § 10.

Erstatning for skader og unormal slitasje fastsettes av NAF (NAF-verdivurdering). Denne verdivurderingen er bindende for både Utleier og Leietaker. Utleier kan deretter velge om bilen skal utbedres (helt eller delvis) eller selges/leies ut med eventuelle skader/unormal slitasje;

b) b) Erstatning for det tap Utleier lider som følge av at motorvognene leveres tilbake før ordinært opphør. Utleier har rett til å selge bilen for å begrense sitt tap, og som tap regnes også det særlige krav på merverdiavgift til staten etter avgiftsregler som gjelder for salg av biler som har vært på utleie, jfr. § 9-6 til merverdiavgiftsloven, reglene om såkalt 48 måneders "bindingstid". Erstatningen etter dette pkt. b) vil således være summen av gjenstående leier, ev. overkurs og nevnte krav etter nevnte § 9-6. Erstatning etter dette pkt. b) kan ikke kreves om oppsigelsen skyldes død eller helsemessige forhold som nevnt i § 1, og i så fall godskrives heller ikke Leietaker noen del av bilens verdi (eller eventuelt forsikringsoppgjør);

c) Alle omkostninger som ellers er pålagt Leietaker etter denne avtale.

Utleiers krav etter punkt b) og c) skal reduseres med bilens verdi, med fratrekk for (i) omkostninger i den forbindelse og (ii) avtalens innkalkulerte restverdi. Leietakers ansvar kan likevel maksimalt utgjøre et beløp lik 6 – seks – måneders leie. Som slik leie menes brutto leiebeløp, dvs. inkl. merverdiavgift. Bilens verdi fastsettes av NAF (Norges Automobil-Forbund). Denne verdivurderingen er bindende for både Utleier og Leietaker. Verdivurderingen skal ikke ta hensyn til eventuell unormal slitasje eller overkjørte km. fordi Leietaker betaler særskilt for dette. Som omkostninger regnes blant annet utgifter til salgsbistand, verdivurdering og klargjøring. Ved eventuelt forsikringsoppgjør etter eventuelle kondemnasjon settes bilens verdi lik forsikringsoppgjøret. Utleier kan for sitt krav søke dekning i enhver sikkerhet som er stillet for avtalen. Innbetalt startleie refunderes ikke i noe tilfelle, og den er heller ikke å anse som en sikkerhet da den medgår til reduksjon av beregningsgrunnlaget. Leietaker vedtar utlevering uten søksmål om leie ikke betales som avtalt eller om avtalen for øvrig misligholdes av ham eller henne. Om Avtalen heves av Utleier i løpet av de syv første månedene så gjelder ovennevnte, men med følgende endring: Uansett hva bilen takseres til, så er Leietaker ansvarlig for leiene for de første syv månedene (ref. punkt a) ovenfor).

§ 13. Personopplysninger

Volkswagen Møller Bilfinans AS behandler personopplysninger til nærmere angitte formål:

• Kundeadministrasjon, fakturering, gjennomføring og oppfølging av finansieringstjenester

• Kundeoppfølging og markedsføring

• Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer samt

• Kundekontroll og undersøkelser - forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Følgende kategorier personopplysninger samles inn for å oppfylle formålene:

• Kontaktopplysninger

• Fødselsnummer

• Objektsinformasjon

• Kontonummer

• Inntekts- og gjeldsopplysninger

• Kredittopplysninger

• Opplysninger knyttet til avdekking og forebygging av økonomisk kriminalitet

• Relasjon mellom kunde og medlåntaker/kausjonist

• Næringsinteresser

• Eventuelle dokumenter for å behandle søknaden (oppgis av kunde)

• Innbetalinger

• Familieforhold (i tilknytning til politisk eksponerte personer (oppgis av kunde)

For å utføre våre tjenester og forpliktelser kan vi dele dine personopplysninger med andre, for eksempel myndigheter, foretak i konsernet, leverandører og forretningspartnere. Våre partnere og leverandører behandler personopplysninger på vegne av VWMBF, og vil kun bli brukt til de formål de er innhentet for. 

Personopplysningene vi samler inn oppbevares så lenge det er nødvendig for formålene opplysningene ble samlet inn for, eller i henhold til rettslige forpliktelser. Dersom du er registrert i VWMBFs systemer har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dersom VWMBF behandler personopplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige, kan du be om at vi retter disse. Du har også rett til å be om at opplysninger vi har registrert om deg slettes.

VWMBF er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Henvendelser kan rettes til [email protected] eller til Volkswagen Møller Bilfinans AS, Postboks 6671 Etterstad, 0609 Oslo.

For mer detaljert beskrivelse om hvordan VWMBF samler inn og behandler personopplysninger se https://www.bilfinans.no/personvernerklaering.html

§ 14. Politisk eksponert person (PEP)

Utleier er forpliktet gjennom hvitvaskingsloven å undersøke om leietaker er en politisk eksponert person (PEP). Med PEP menes fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

• statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

• medlem av nasjonalforsamling

• medlem av styrende organ i politisk parti

• medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes

• medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank

• ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang

• medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak

• direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem til PEP defineres også som PEP, herunder: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjente medarbeidere regnes i tillegg som PEP. Dette er en fysisk person som er kjent for å

• være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person

• ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person

• være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

§ 15. Annet

Det foreligger ingen avtale om at Leietaker har rett til å kjøpe eller overta bilen. Det er heller ikke meningen at Leietaker skal bli eier. Utleieren har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og/eller forpliktelser etter avtalen til bank, finansieringsselskap eller andre. Leietakers forpliktelser etter avtalens bestemmelser om vedlikehold, service, maksimal kjørelengde og annet vedr. bilen opprettholdes selv om bilen selges av Utleier til leverandør eller andre, eller om Utleier på annen måte mottar kompensasjon for dette, og disse forpliktelsene kan overdras fra Utleier til kjøperen eller den som gir Utleier oppgjør.